Menu

Rola i zadania

Pedagoga Szkolnego

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji  wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków  zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych  form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień  uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Powyższe zadania Pedagog Szkolny realizuje we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
 • innymi szkołami i placówkami
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny "BLOK"
  ul. Batorego 37/41, 87-100 Toruń
 • (0 56) 623 20 28, 623 20 29

Galeria zdjęć