Menu

Primus inter pares

W roku szkolnym 2009/2010 powstała inicjatywa fundowania nagrody dla najlepszego ucznia każdej szkoły  w danym  roku szkolnym w konkursie PRIMUS INTER PARES. Pomysłodawcą takiego konkursu i przewodniczącym Kapituły tej nagrody jest  dyrektor Zespołu Edukacyjnego "BLOK"  mgr Michał Myszkowski.
Powołany przez Radę Pedagogiczną zespół w składzie:
    1.    Magdalena Pulikowska – Dąbkiewicz
    2.    Katarzyna Karpińska
    3.    Jolanta Kozak
przygotował poniższy projekt.

Zasady i kryteria przyznawania tytułu
"PRIMUS INTER PARES" – Pierwszy wśród równych
dla szkół Zespołu Edukacyjnego "BLOK" w Toruniu.

 

1. Tworzy się Kapitułę tytułu "Primus Inter Pares".
2. Skład Kapituły tworzą:
     - Dyrektor Zespołu
     - członkowie dyrekcji szkoły
    - opiekun Samorządu Uczniowskiego
    - przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego
    - przedstawiciel Rady Rodziców
    - przedstawiciel Rady Pedagicznej (do 2 osób)
3. Listę propozycji nominacyjnych zawierających nazwiska uczniów dla każdej klasy składają wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski na rok przed zakończeniem cyklu edukacyjnego ( na posiedzeniu Rady Pedagogicznej).
4. Uczniom  spełniajacym na zakończenie nauki wymogi są określone w p-cie 7.
5. Kapituła przyznaje nagrodę i tytuł PRIMUS INTER PARES wpisując rok i nazwę szkoły.
6. Ostateczne zgłoszenia kandydatur do tytułu dokonuje wychowawca klasy, najdalej na miesiąc przed zakończeniem nauki.
7. Zasady i kryteria przyznawania tytułu:
    - tytuł otrzymuje uczeń ostatniej klasy na koniec etapu edukacyjnego,
- kandydat do tytułu musi spełniać następujace warunki:

  • Średnia ocen   co najmniej 4,00 (gimnazjum, zasadnicza szkoła budowlana i liceum profilowane),
  • Ocena z zachowania: wzorowa lub bardzo dobra
  • Udokumentowana i efektywna działalność na rzecz szkoły,
  • Indywidualne reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( finalista, laureat konkursów pozaszkolnych, praca charytatywna, itp.)

V. Reprezentowanie szkoły w drużynowych zawodach sportowych ( koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, biegi i inne dyscypliny sportowe)
8. Warunkiem niezbędnym otrzymania przez kandydata tytułu jest łączne spełnienie punktów I i II wskazanych w p-cie 7.
9. Kandydat do tytułu nie może:
- mieć udzielonej nagany dyrektora szkoły w ciągu całego etapu kształcenia ;
- mieć zachowania nieodpowiedniego lub nagannego przez okres kształcenia w szkole.
10. Wyróżniony uczeń otrzymuje :
- dyplom,
- wpis do "Złotej Księgi",
- statuetkę.
11. Wręczenie laureatom dyplomu i statuetki dokonuje się na zakończenie roku szkolnego- cyklu edukacyjnego danej szkoły.

Zatwierdzono do stosowania decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 24.06 2010r.

W roku szkolnym 2009/2010 powstała inicjatywa fundowania  corocznej nagrody dla najlepszego ucznia każdej szkoły, który kończy cykl edukacyjny  w danym  roku szkolnym w konkursie PRIMUS INTER PARES. Pomysłodawcą takiego konkursu i przewodniczącym Kapituły tej nagrody jest  dyrektor Zespołu Edukacyjnego "BLOK"  mgr Michał Myszkowski.
Powołany przez Radę Pedagogiczną zespół w składzie:
    1.    Magdalena Pulikowska – Dąbkiewicz
    2.    Katarzyna Karpińska
    3.    Jolanta Kozak
przygotował poniższy projekt.
    Zasady i kryteria przyznawania tytułu
"PRIMUS INTER PARES" – Pierwszy wśród równych
dla szkół Zespołu Edukacyjnego "BLOK" w Toruniu.

1. Tworzy się Kapitułę tytułu "Primus Inter Pares".
2. Skład Kapituły tworzą:
     - Dyrektor Zespołu
     - członkowie dyrekcji szkoły
    - opiekun Samorządu Uczniowskiego
    - przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego
    - przedstawiciel Rady Rodziców
    - przedstawiciel Rady Pedagicznej (do 2 osób)
3. Listę propozycji nominacyjnych zawierających nazwiska uczniów dla każdej klasy składają wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski na rok przed zakończeniem cyklu edukacyjnego (na posiedzeniu Rady Pedagogicznej).
4. Uczniom  spełniajacym na zakończenie nauki wymogi  określone w punkcie 6
Kapituła przyznaje dyplom (nagrodę I- go lub II- go stopnia) i tytuł PRIMUS INTER PARES (Pierwszy wśród równych) wpisując rok i nazwę szkoły.
5. Ostateczne zgłoszenia kandydatur do tytułu dokonuje wychowawca klasy, najdalej na miesiąc przed zakończeniem nauki.
6. Zasady i kryteria przyznawania tytułu:
    

     Tytuł otrzymuje uczeń ostatniej klasy na koniec etapu nauki, który spełnia w całym cyklu edukacyjnym następujące warunki:
a) nagroda I stopnia - średnia ocen  co najmniej 4,00 (gimnazjum, zasadnicza szkoła budowlana i liceum profilowane),
nagroda II stopnia – średnia ocen: 3,5- 3,9 (gimnazjum, zasadnicza szkoła budowlana, liceum profilowane lub technikum)
b) Ocena z zachowania:  wzorowa lub bardzo dobra
c) Udokumentowana i efektywna działalność na rzecz szkoły,
d) Indywidualne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (finalista, laureat konkursów pozaszkolnych, praca charytatywna, itp.)
e) Reprezentowanie szkoły w drużynowych zawodach sportowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, biegi i inne dyscypliny sportowe)
7. Warunkiem niezbędnym otrzymania przez kandydata tytułu jest łączne spełnienie punktów a i b wskazanych w punkcie 6.
8. Kandydat do tytułu nie może:
- mieć udzielonej nagany dyrektora szkoły w ciągu całego etapu kształcenia ,
- mieć zachowania nieodpowiedniego lub nagannego przez okres kształcenia w szkole.
9. Wyróżniony uczeń otrzymuje :
- dyplom (nagrodę),
- wpis do "Złotej Księgi",
- statuetkę.
10. Wręczenie laureatom dyplomu i statuetki dokonuje się na zakończeniu roku szkolnego - cyklu edukacyjnego danej szkoły.
Zatwierdzono do stosowania decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 11.06.2012r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Edukacyjny "BLOK"
    ul. Batorego 37/41, 87-100 Toruń
  • (0 56) 623 20 28, 623 20 29

Galeria zdjęć